Експертна оцінка майна:
1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі експертна грошова оцінка земельних ділянок, в тому числі:
житлової (квартир, котеджів, індивідуальних будинків — для продажу, застави, викупу, страхування);
комерційної (офісів, готелів, складів, магазинів, кафе, барів);
2. Експертно-грошова оцінка земельних ділянок.
3 Оцінка машин і обладнання;
4. Оцінка дорожніх транспортних засобів;
5. Оцінка літальних апаратів;
6. Оцінка судноплавних засобів;
7. Оцінка рухомих речей, крім таких, що належать до машин, обладнання, дорожніх транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність;
8. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності);
9. Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності;
10. Рецензування звітів.

Типові цілі проведення експертної оцінки майна:
— Для внесення в статутний фонд;
— Для подальшого відчуження;
— Для укладання угод купівлі-продажу (для цілей оподаткування);
— Для застави в банк;
— Для визначення орендної плати та для викупу.

Оцінка майна проводиться на підставі договору між суб’єктом оціночної діяльності та замовником оцінки або на підставі ухвали суду про призначення відповідної експертизи щодо оцінки майна.
Договір на проведення оцінки майна укладається в письмовій формі та може бути двостороннім або багатостороннім. Під час укладання багатостороннього договору крім замовника оцінки стороною договору може виступати особа-платник, якщо оплату послуг суб’єкта оціночної діяльності здійснює інша особа, а не замовник.
Замовниками оцінки майна можуть бути особи, яким зазначене майно належить на законних підставах або у яких майно перебуває на законних підставах, а також ті, які замовляють оцінку майна за дорученням зазначених осіб.
Істотними умовами договору на проведення оцінки майна є:
— Зазначення майна, що підлягає оцінці;
— Мета, з якою проводиться оцінка;
— Вид вартості майна, що підлягає визначенню;
— Дата оцінки;
— Строк виконання робіт з оцінки майна;
— Розмір і порядок оплати робіт;
— Права та обов’язки сторін договору;
— Умови забезпечення конфіденційності результатів оцінки, інформації, використаної під час її виконання;
— Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору;
— Порядок вирішення спорів, які можуть виникнути під час проведення оцінки та прийняття замовником її результатів.
Звіт про оцінку майна є документом, що містить висновки про вартість майна та підтверджує виконані процедури з оцінки майна суб’єктом оціночної діяльності. Звіт підписується оцінювачами, які безпосередньо проводили оцінку майна, і скріплюється печаткою та підписом керівника суб’єкта оціночної діяльності. Вимоги до змісту звіту про оцінку майна, порядку його оформлення та рецензування встановлюються положеннями (національними стандартами) оцінки майна. Зміст звіту про оцінку майна повинен містити розділи, що розкривають зміст проведених процедур та використаної нормативно-правової бази з оцінки майна. За формою складання звіт про оцінку майна може бути у повній формі та у стислій формі.